Så är vi organiserade

Landstingsarkivet består av enheterna Arkivservice, Långsiktig informationsförvaltning, Svar och Tillsyn och utredning. All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska levereras till oss för slutarkivering.

Landstingsarkivet är en del av kulturförvaltningenlänk till annan webbplats inom Region Stockholmlänk till annan webbplats. Vi är ca 40 medarbetare varav de flesta arbetar i våra lokaler på Björnkullavägen i Flemingsberg.

Arkivservice

Vi arbetar aktivt med vård av landstingsarkivets arkiv för att göra dessa sökbara och säkra det långsiktiga bevarandet.

Långsiktig informationsförvaltning (LIF)

LIF har i uppdrag att långtidsarkivera information från SLL:s verksamheter oavsett typ av media och format och göra denna tillgänglig för interna och externa intressenter.


Enheten ansvarar för krav, funktioner, tjänster och processer som bestämmer hur informationen:

  • struktureras för långtidsarkivering
  • säkerhetsklassas
  • tas emot, verifieras och lagras
  • registreras och redovisas (beskrivas/dokumenteras)
  • tillgängliggörs.


Vi ansvarar för övergripande strategi och bevarandeplan för långsiktig informationsförvaltning (arkiverad information).

Svarsenheten

Vi svarar på frågor om informationen som vi förvarar. Vi söker reda på, tar fram och lämnar ut information till allmänhet, vårdverksamheter, forskare, myndigheter och näringsliv.

Tillsyn och utredning

Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för att landstingets information ska hanteras på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Detta sker genom att vi tar fram styrande dokument, utbildar och ger råd och stöd till myndigheterna inom området informationshantering. Vi följer också upp landstingets informationshantering och utövar tillsyn genom bland annat regler om samråd och inspektioner av dokumenthantering och arkivvård.

Tillsynsmyndighet för dokumenthanteringen och arkivvården

Landstingsarkivet är tillsynsmyndighet för dokumenthanteringen och arkivvården inom Stockholms läns landstings verksamheter. Vi bevakar att registrering, dokumenthantering, arkivvård och tillhörande frågor om offentlighet och sekretess sköts enligt lagstiftningen och våra styrande dokument.


De styrande dokumenten är framför allt föreskrifter och råd om hur information ska hanteras, lagras, bevaras, gallras, registreras och redovisas. Uppföljning av landstingets dokumenthantering sker bland annat genom inspektioner.

Senast uppdaterad den 18 januari 2019