Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vy över Stockholm stad

Fotograf: Maskot Bildbyrå

Landstingsarkivet då och nu

Här kan du läsa om några viktiga steg i utvecklingen av det som idag är landstingsarkivet.

Om Landstinget

I 1862 års kommunalförordning föreskrevs att det i varje län skulle finnas ett landsting. Landstinget skulle ha ett självständigt ansvar för länets utveckling vid sidan av länsstyrelserna och kommunerna.


Större städer tillhörde från början inte något landsting. Därför låg landstingsfrågorna i Stockholm under stadsfullmäktige, med namnet Stockholms stads sjukvårdsdirektion. Landstinget utanför Stockholms stad var relativt blygsamt. Dess verksamhet och förvaltning inriktades främst på samfärdsel och jordbruk med binäringar.

Landstinget växer

I takt med att antalet invånare i Stockholm med omnejd ökade, växte behovet av att samordna vissa frågor för hela länet. De frågor som behövde samordnas var bland annat kollektivtrafik, regionplanering och sjukvård. År 1971 slogs således landstinget utanför Stockholms stad och Stockholms stads sjukvårdsdirektion samman till ett storlandsting.


Stockholms läns landstings huvuduppgift är att samordna hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inom länet. Landstinget ansvarar dessutom för den regionala utvecklingen i länet och bedriver viss kulturell verksamhet.

1970-tal
Storlandstinget och dess arkivverksamhet

I samband med att storlandstinget bildades 1971 kom Stockholms läns landsting att omfatta hela länet. I och med detta inleddes ett samarbete mellan Stockholms stad och arkivverksamheten i det övriga landstinget i Stockholms län. Landstingets arkivverksamhet knöts till arkivnämnden i Stockholms stad och Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet blev slutarkiv för landstingets arkivhandlingar.

1980-tal
Stockholms läns landsting får ett eget Landstingsarkiv

År 1980 antog landstinget en ny arkivstadga och samarbetet med Stockholms stad avslutades. Stockholms läns landsting fick därmed ett eget landstingsarkiv beläget i landstingshuset på Hantverkargatan. År 1984 flyttade dock landstingsarkivet till nya kontor och arkivlokaler på Lindhagensgatan.


På grund av det tidigare samarbetet kan landstingsarkivet och Stockholms stadsarkiv i vissa fall förvara olika delar av samma arkiv.

1990-tal
Verksamheten utökas

Landstingsarkivets verksamhet utökades 1993 när Gröndalsarkivet (tidigare Hälso- och sjukvårdsnämndens centrala journalarkiv) överfördes till landstingsarkivet. År 1996 blev Sabbatsbergs stora sjukhusarkiv, arkivlokaler och personal också en del av landstingsarkivet. Under slutet av 90-talet fanns landstingsarkivet på tre olika adresser inom Stockholms stad och arkivlokalerna var i princip fulla.


I takt med omorganisationer, privatiseringar och nedläggningar av landstingsdrivna vårdverksamheter ökade behovet av arkivutrymme. Man började därför projektera för ett nytt landstingsarkiv. I juni 1999 fattades ett beslut om att hyra specialbyggda lokaler i Flemingsberg, med plats för ca 72 000 hyllmeter arkivhandlingar.

2000-tal
Nya lokaler, utökad verksamhet och nytt namn

Vid årsskiftet 2000/2001 stod nya arkivlokaler i Flemingsberg färdiga och landstingsarkivet flyttade in.


I kölvattnet av den nya biobankslagen startade Stockholms regionala biobankscentrum sin verksamhet 2004. Verksamheten var till en början inordnad direkt under landstingsstyrelsens förvaltning, men omorganiserades efter ett par år och införlivades med landstingsarkivet. Den nya organisationen fick namnet Arkiv och biobankscentrum.


År 2006 etablerades en e-arkivenhet på landstingsarkivet och sedan 2008 finns ett
e-arkiv i drift.


Trycket på att få leverera arkivhandlingar till landstingsarkivet fortsatte att vara högt även efter flytten till Flemingsberg. Därför invigdes en utbyggnad med plats för ytterligare  70 000 hyllmeter den 14 februari 2008. I samband med detta flyttade Stockholms regionala biobankscentrum ut från Karolinska Institutet och in i de tillbyggda lokalerna i Flemingsberg. Därmed var Arkiv och biobankscentrums verksamhet samlat under ett och samma tak.

2010-tal
Nygammalt namn återinförs 

Den 1 maj 2013 byter Arkiv och biobankscentrum namn och återtar det tidigare namnet landstingsarkivet. Verksamheten förändras inte i och med detta, utan består även fortsättningsvis av verksamhetsområdena landstingsarkivet och Stockholms regionala biobankscentrum. I december 2014 flyttar emellertid Stockholms regionala biobankscentrum organisatoriskt från landstingsarkivet över till Stockholms medicinska biobank. 

Senast uppdaterad:

10 november 2017