Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Integritetspolicy

Om behandling av personuppgifter (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är för att kunna hantera förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar och säkerställa att utlämnande sker lagenligt. För att kunna hitta i våra arkiv kan vi ibland även behöva uppgifter om till exempel din hälsa när det gäller förfrågningar om patientjournaler.

 

Vi inhämtar inte uppgifter från en annan part; de personuppgifter vi har är de du själv tillhandahåller. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du har lämnat ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 

Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande bevarande- och gallringregler för Stockholms läns landsting. Har du frågor kring detta, kontakta landstingsarkivet, registrator.la.lsf@sll.se.

 

De personuppgifter om dig som vi behandlar delas endast med medarbetare vid landstingsarkivet som behöver uppgifterna för att kunna handlägga din beställning.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig för landstingsarkivet är kulturnämnden vid Stockholms läns landsting. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på registrator.la.lsf@sll.se.

 

Du når landstingsarkivets dataskyddsombud Cecilia Lundin via e-postadressen cecilia.lundin@sll.se alternativt via e-postadressen registrator.la.lsf@sll.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionenlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

2018-05-22