Ansvar för informationsredovisningen

Varje myndighet ska utse minst en person som har ansvar för informationsredovisningen. Om ingen utsetts är det arkivansvarig som har ansvaret.

Den som ansvarar för informationsredovisningen bör ha goda kunskaper om arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Informationsredovisningsansvarig ska se till att:

  • Hålla VIR uppdaterad och se till att de olika delarna (redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen och arkivbeskrivningen) uppdateras och versionshanteras. I det ingår att regelbundet se över om förändringar skett i verksamheten som påverkar informationsredovisningen.

 

  • Hålla VIR tillgänglig för den egna myndigheten och för andra myndigheter inom landstinget samt för allmänheten.

 

  • Hålla sig informerad om informationshanteringen inom landstinget, till exempel om uppdateringar av landstingets generella bevarande- och gallringsplaner.

 

Arkivansvarig ska informera landstingsarkivet om vem/vilka som utsetts till informationsredovisningsansvarig och vid behov delinformationsredovisningsansvarig/a.