Samråd med landstingsarkivet

 

Ett samråd med landstingsarkivet ska alltid hållas när en myndighet planerar att:

 

Så här går samrådsprocessen till

  • Myndigheten skickar in en framställan med en begäran om, till exempel gallring, och som innehåller ett beslut till landstingsarkivet för tillstyrkan/samråd. Mallar för samråd finns längst ner på sidan.

 

  • Framställan/beslutet ska vara undertecknat av arkivansvarig, eller av den som arkivansvarig delegerat sin rätt att underteckna samrådsärenden till. En kopia på delegationsbeslutet ska skickas in till landstingsarkivet.

 

  • Senast tre arbetsdagar från det att samrådsärendet kommit in till landstingsarkivet får myndigheten besked om vem som handlägger ärendet och vilket diarienummer det fått.

 

  • Eventuella frågor och svar utbyts och kompletteringar sker.

 

  • Under förutsättning att landstingsarkivet tillstyrker framställan träder beslutet i kraft.

 

  • Myndigheten kommunicerar och verkställer beslutet inom den egna verksamheten.

 

Ett samråd mellan en myndighet och landstingsarkivet resulterar alltid i ett beslut. Beslutet träder i kraft under förutsättning att landstingsarkivet tillstyrker myndighetens framställan/begäran. Det är myndigheten som initierar samrådet genom att skicka in ett förslag till beslut/framställan till landstingsarkivet.