Myndighet inom landstinget upphör - Styrande dokument