Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmän handling

Alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där.

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper.


Vid begäran om utlämnade av allmän handling, se Offentlighet och sekretess.


Senast uppdaterad: 10 november 2017