Vad är allmänt intresse?

Den verksamhet som bedrivs hos en kommunal myndighet, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Detta avser både obligatoriska uppgifter som kommuner och landsting/regioner ska utföra samt eventuella frivilliga åtaganden.

Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om behandlingen är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgiften eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning måste grundas på EU-rätt eller svensk rätt.

Arkivändamål av allmänt intresse definieras inte i dataskyddsförordningen, men det kan sägas motsvara personuppgiftslagens begrepp ”historiska ändamål”.