Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om beställningar

Barnhälsovården är landstingens och regionernas ansvarsområde och de arbetar med förebyggande hälsovård för barn upp till 5 år. I barnhälsovårdsjournalen finns bland annat uppgifter om längd, vikt och huvudomfång (tillväxtkurvor), utvecklingsbedömningar, synundersökningar, hörselundersökningar och vaccinationer. Vaccinationerna man fått inom barnhälsovården kan behöva visas upp vid exempelvis utlandsstudier.

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården. Skolhälsovården är kommunernas ansvar och information från skolhälsovården finns hos skolsköterskan eller i kommunarkiv.

Barnhälsovårdsjournaler på barn födda från och med 1989 tom 2008 finns hos landstingsarkivet. BVC-journaler på barn födda till och med 1975 kan finnas kvar hos Stockholms stadsarkiv om det gäller en mottagning eller om du gått i en skola i Stockholms stad.

 

BVC-journaler på barn födda mellan 1976-1988 kan finnas hos Utbildningsförvaltningen. Gäller det en mottagning eller om du gått i en skola i en annan kommun kontaktar man respektive kommunarkiv.

Blodgruppen tas inte på alla barn i samband med förlossningen. Man tar endast blodgruppen på barn till Rh-negativa mödrar och barn som av olika orsaker är sjuka och eventuellt kan behöva en blodtransfusion. Mer information om Rh-negativ blodgrupp finns på www.1177.se.länk till annan webbplats

Nej, under telefontid har vi tyvärr ingen möjlighet att snabbt se detta. Det beror på att journaler som förvaras på landstingsarkivet är till största delen pappersjournaler och de är inte registrerade digitalt. För att se om en journal finns hos oss är det enklast om du gör en beställning med önskemål om att vi kontaktar dig.

Om en privat vårdgivares verksamhet upphör fortsätter den privata vårdgivaren (eller alternativt dödsboet, konkursboet, likvidatorn) att ansvara för förvaring och arkivering av patientjournalerna i minst 10 år efter det att sista uppgiften fördes in i journalen. Om den privata vårdgivaren däremot inte har möjlighet att ta hand om de patientjournaler som finns när verksamheten upphör, kan vårdgivaren ansöka om ett omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats.

I de fall ett beslut fattats om att omhänderta en privat vårdgivares journalarkiv är det arkivmyndigheten i det aktuella landstinget som tar hand om patientjournalerna.

I Stockholms läns landsting fungerar landstingsarkivet som arkivmyndighet och är den myndighet som tar hand om privata vårdgivares journalarkiv efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Vi förvarar endast handlingar som är upprättade i Stockholms län. Söker man en journal från ett annat landsting kontaktar man dem.


Landstingsarkivet översätter inte betyg/intyg eller andra originaldokument.

 

 

 

Vi har ingen möjlighet att göra sökningar på en patient utifrån namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv. Vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Innan 1991 fördes folkbokföringen av landets pastorsämbeten. Dessa register har i de allra flesta fall skickats till respektive landsarkiv.

Handlingar som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post till beställaren. Information om våra avgifter hittar du under Våra avgifter.

Kopior på informationen skickas så fort som möjligt efter beställning. Förutsatt att inga kompletteringar behöver göras kan det ta mellan en till tre veckor beroende på arbetsbelastningen för tillfället. Vissa handlingar sekretessprövas vilket också kan förlänga handläggningstiden.

Detta är ett säkert sätt att skicka sekretessbelagda handlingar på som vi har valt. Du måste först invänta en avi i din brevlåda innan du kan hämta ut ditt rekommenderade brev. Avin skriver du under och tar med dig tillsammans med din legitimation till ditt utlämningsställe. 

Brevet ligger kvar hos utlämningsstället i ca 14 dagar. Om brevet inte hämtats ut sänds det tillbaka till oss.

 


Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om beställningar av handlingar skickas till landstingsarkivet.lsf@sll.se.
Övriga frågor skickas till: registrator.la.lsf@sll.se.

 

Landstingsarkivet är en offentlig verksamhet och det innebär att frågor som kommer till oss blir allmänna handlingar som kan bli diarieförda.

Senast uppdaterad:

25 oktober 2018