Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bevarande- och gallringsplaner

 

De generella bevarande- och gallringsplanerna reglerar vilka av Stockholms läns landstings allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras.

 

Hur använder jag bevarande- och gallringsplanerna?

I planerna finns bevarande- och gallringsbeslut för de allmänna handlingar som förekommer inom landstinget. Om en handling kan gallras anges en gallringsfrist i planen, exempelvis 10 år eller vid inaktualitet. När gallringsfristen löpt ut kan gallringen genomföras utan ytterligare beslut eller andra åtgärder.

Gäller bevarande- och gallringsplanerna även för digital information?

De flesta av planerna är medieoberoende. Det innebär att samma gallringsregler gäller oavsett om handlingen är digital (t.ex. ett digitalt dokument eller en sammanställning ur en databas) eller analog (t.ex. ett pappersdokument eller en mikrofilm). Om bevarande- och gallringsplanen är medieoberoende eller inte anges i planens inledningstext.

 

För mer information om gallring, se Gallra information.

Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på bevarande- och gallringsplanernas innehåll?

Landstingsarkivet har ansvar för de generella bevarande- och gallringsplanerna och de uppdateras kontinuerligt i samarbete med representanter från olika verksamheter. Här hittar du kontaktuppgifter till ansvarig arkivarie för respektive bevarande- och gallringsplan.

Om handlingen/informationen inte finns i en generell bevarande- och gallringsplan?

Ibland finns behov av att gallra handlingar som är unika för en viss myndighet. Då kan man upprätta verksamhetsspecifika bevarande- och gallringsplaner eller enskilda gallringsbeslut. Dessa kan innehålla undantag från de generella bevarande- och gallringsplanerna. Om det finns verksamhetsspecifika planer ska dessa alltid tillämpas i första hand.


Har du frågor eller synpunkter på någon av föreskrifterna får du gärna kontakta någon av förvaltarna.

Senast uppdaterad:

29 november 2018